[macOS] 求助: macbook 访达不断连接 smb localhost

[macOS] 求助: macbook 访达不断连接 smb localhost插图

求助 macos12.3.1 的 bug ,每次打开 finder 都会弹出这个,查看 keychain 发现每次打开 finder 都会自动连接 smb://localhost

[macOS] 求助: macbook 访达不断连接 smb localhost插图(1)

google 了一晚上都没找到解决方法,烦不胜烦啊,另外 smb 是本来就不能连接到 localhost 的,这是 mac 自己的规定,也不知道是哪里出问题 T-T